ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು

  • ಪೇಟೆಂಟ್-1
  • ಪೇಟೆಂಟ್-2
  • ಪೇಟೆಂಟ್-6
  • ಪೇಟೆಂಟ್-4
  • ಪೇಟೆಂಟ್-3
  • POE
  • POE1
  • ಪೇಟೆಂಟ್-1 ಅಕ್ಷರಗಳು
  • ಪೇಟೆಂಟ್ 1