ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

  • RoHS
  • ಸಿಇ-1
  • ಸಿಇ-2
  • ಸಿಇ-3
  • CE-5
  • ಸಿಇ-4
  • FCC-2
  • FCC-1